บริการแปลเอกสาร SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รับสรุปผล อภิปรายผลงานวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย ฯลฯ

บริการของเรา http://รับวิเคราะห์ข้อมูล.com
  1. รับแปลเอกสาร ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย
  2. รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ทำค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ
  3. รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal Research) เพื่อทำวิทยานิพนธ์
  4. รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
  5. รับวิเคราะห์หาค่า IOC
  6. รับวิเคราะห์หาค่าอัลฟ่า ( Alpha) ให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  7. รับวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัยทางสถิติด้วย SPSS
  8. รับเขียนบทคัดย่อไทย - อังกฤษ 

รับทำวิจัย และ รับแก้ไขงานวิจัย ดังนี้
  - รับแก้ไขบทที่ 1 2 3
  - รับแก้ไขแบบสอบถาม
  - รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (บทที่ 4)
  - รับสรุปผล อภิปรายผล งานวิจัย (บทที่ 5)

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ราคาถูก รวดเร็ว มีคุณภาพ
ติดต่อ : ณัฐ
โทร. 087-0519898
Email : researcn.nt@gmail.com
http://รับวิเคราะห์ข้อมูล.com